ChinaKnowledge.de - An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art
About [Location: HOME > History > Republic > Provincial Governors > Zhili]


Chinese History - Military and Civilian Governors of Zhili (Hebei) 1911-1949

Periods of Chinese History
Military and civil governors of other provinces.

Governors of Zhili Province 直隸 (from 1928 Hebei 河北)
Head of military government
Head of civil government
Chen Kuilong 陳夔龍
Governor-general (zongdu 總督)
From XT 3/12 Zhang Zhenfang 張鎮芳 representing
(XT 1/10)-XT 3/12,
Zhang Xiluan 張錫鑾 (acting)
Provincial military governor (dudu 都督)
Mar 15-Sep 8,1912 Zhang Xiluan 張錫鑾
Head of civil government (minzhengzhang 民政長)
Mar 15-Sep 8,1912
Feng Guozhang 馮國璋 Sep 8,1912-Dec 16,1913 Feng Guozhang 馮國璋 Sep 8-Dec 16,1912; Jan 10-Jul 17,1913
Liu Ruozeng 劉若曾 (acting) Jul 17,1913-Feb 19,1914
Zhao Bingjun 趙秉鈞 † (acting) Dec 16,1913-Feb 27,1914
Zhao Bingjun 趙秉鈞 † (acting) Feb 19-27,1914
Zhu Jiabao 朱家寶 (acting)
Provincial general (jiangjun 將軍) from Jun 30,1914
Feb 27,1914-Jul 6,1916 Zhu Jiabao 朱家寶
Pacification commissioner (xun'anshi 巡按使) from May 23, 1914
Provincial head (shengzhang 省長) from Jul 6,1916
Feb 27,1914-Jul 8,1917
Cao Kun 曹錕
Governor-military (dujun 督軍) from Jul 6,1916
Declaration of independence Jun 1,1917
Apr 12,1922-Oct 22,1923 repr. by Yang Yide 楊以德
Sept 16,1916-Oct 22,1923
Cao Kun 曹錕 Temporarily represented by Wang Shiyuan 汪士元 Jul 8,1917-(Jan 30,1918)
Cao Rui 曹銳 (acting Jan 30,1918-Jul 12,1919) Apr 17-Jun 18,1922 repr. by Yang Yide 楊以德. Jan 30,1918-Jun 18,1922
Gao Lingwei 高凌霨 Jun 18-24,1922
Wang Chengbin 王承斌 Jun 24,1922-Nov 11,1924
Wang Chengbin 王承斌 Oct 22,1923-Nov 11,1924
Li Jinglin 李景林 (acting Dec 11,1924-Jun 27,1925) Dec 3,1924-Jun 27,1925 repr. by Yang Yide 楊以德 Nov 13,1924-Dec 25,1925
Lu Yongxiang 盧永祥
Provincial superintendant (duban 督辦) from Dec 1924
Dec 3-11,1924
Li Jinglin 李景林 (acting Dec 11,1924-Jan 17,1925); Apr 26-Dec 25,1925 Li Shuangkai 李爽塏 acting Dec 11,1924-Dec 25,1925
Sun Yue 孫岳 Dec 25,1925-Mar 21,1926 Sun Yue 孫岳 Dec 25,1925-Mar 21,1926
Chu Yupu 褚玉璞 (acting Mar 21,1926-Aug 11,1927) Mar 21,1926-Jun 3,1928 Chu Yupu 褚玉璞 Apr 7,1926-(Mar 20,1928)
Sun Shiwei 孫世偉 Mar 20-Jun 3,1928
Provincial Chairman (sheng zhuxi 省主席)
Zhili renamed Hebei Province 河北省 in Jul 1928, including Prefecture Jingzhao 京兆府 (Beijing)
Shang Zhen 商震 Jun 26,1928-Aug 10,1929
Xu Yongchang 徐永昌 Aug 10,1929-Sep 27,1930
Wang Shuchang 王樹常 Sep 27,1930-Aug 18,1932
Yu Xuezhong 于學忠 Sep 27,1932-Jun 6,1935
Zhang Houwan 張厚琬 (Representing) Jun 6-25,1935
Shang Zhen (2nd time) Jun 25-Dec 12,1935
Song Zheyuan 宋哲元
Usurper: Yin Rugeng 殷汝耕 Nov 25,1935-1937
Autonomous anti-communist government of Eastern Hebei (Jidong fanggong zizhi zhengfu 冀東防共自治政府)
Dec 12,1935-Nov 27,1936
Feng Zhian (Zhi'an) 馮治安 Nov 27,1936-Jun 2,1938
Lu Zhonglin 鹿鍾麟
Usurpers: Gao Lingwei 高凌霨 1938-Jun 1939 (appointed by Usurpatorious governments in Nanjing)
Provincial head (shengzhang 省長)
Wu Zanzhou 吳贊周 Jun 1939-Mar 3,1943
Jun 2,1938-Feb 3,1940
Pang Bingun 龐炳勳
Usurper: Du Xijun 杜錫鈞 Mar 3,1943-Feb 20,1945
Feb 3,1940-Jun 15,1943
Ma Fawu 馬法五 (representing)
Usurper: Rong Zhen 榮臻 Jan 20,1945-
Jun 15,1943-Sep 1945
Sun Lianzhong 孫連仲 Sep 1945-Dec 17,1947
Chu Xichun 楚溪春 Dec 17,1947-

Sources: Zhang Pengyuan 張朋園, Shen Huaiyu 沈懷玉 (ed. 1987), Guomin zhengfu zhiguan nianbiao 國民政府職官年表 (1925-1949) (Taibei: Zhongyang yanjiuyuan/Jindaishi yanjiusuo). ● Liu Guoming 劉國銘 (ed. 1989), Zhonghua minguo guomin zhengfu junzheng zhiguan renwu zhi 中華民國國民政府軍政職官人物志 (Beijing:Chunqiu chubanshe). ● Liu Shoulin 劉壽林 et al. (ed. 1995), Minguo zhiguan biao 民國職官年表 (Beijing: Zhonghua shuju).

2000 ff. © Ulrich Theobald · Mail

Map and Geography


Event History


Political leadership

-- Provincial governors
-- Warlord Cliques

Government and Administration


Literature and Philosophy


Religion


Technology and Inventions


Economy


Arts