ChinaKnowledge.de - An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art
About [Location: HOME > History > Republic > Provincial Governors > Zhejiang]


Chinese History - Military and Civilian Governors of Zhejiang 1911-1949

Periods of Chinese History
Military and civil governors of other provinces.

Governors of Zhejiang Province 浙江
Zeng Yun 增韞
Provincial governor (xunfu 巡撫) since XT 1
-XT 3/9
Head of military government
Head of civil government
Tang Shouqian 湯壽潛
Provincial military governor (dudu 都督)
Nov 4,1911-Jan 1,1912
Jiang Zungui 蔣尊簋 (nominated Jan 16,1912) Jul 12-23,1912 Jiang Zungui 蔣尊簋
Head of civil government (minzhengzhang 民政長)
Jul 12-23,1912
Zhu Rui 朱瑞 (escape)
Provincial general (jiangjun 將軍) from Jun 30,1914
Declaration of independance Apr 12, 1916
Jul 23,1912-Apr 11,1916 Zhu Rui 朱瑞 Jul 23,1912-Sep 10,1913
Qu Yingguang 屈映光 (nominated Apr 12, 1916; acting) Apr 14-May 5,1916 Qu Yingguang 屈映光 (acting Sep 10, 1913-May 23, 1914)
Pacification commissioner (xun'anshi 巡按使) from May 25, 1914
Sep 10,1913-Jul 6,1916
Lü Gongwang 呂公望 (nominated May 5, 1916)
Governor-military (dujun 督軍) from Jul 6,1916
Jul 6,1916-Jan 1,1917 Lü Gongwang 呂公望
Provincial head (shengzhang 省長) from Jul 6,1916
Jul 6,1916-Jan 1,1917
Yang Shande 楊善德 †
Declaration of independance May 30, 1917
Jan 1,1917-Aug 13,1919 Qi Yaoshan 齊耀珊 1,Jan 1917-Jun 24,1920
Lu Yongxiang 盧永祥
Provincial superintendent (duban 督辦) from Jun 20,1922
Aug 14,1919-Sep 20,1924
Shen Jinjian 沈金鑑 Jun 24,1920-Oct 28,1922
Zhang Zaiyang [Daiyang] 張戴陽 Oct 28,1922-Sep 22,1924
Sun Chuanfang 孫傳芳
Provincial supervisor (duli 督理); since Jan 16,1925 Provincial superintendent (duban 督辦)
Sep 20,1924-Dec 19,1926 Xia Chao 夏超 (escape), Zhang Zaiyang takes over. Sep 22,1924-Oct 20,1926
Chen Yi 陳儀 (appointed by Sun Chuanfang) Oct 29-Dec 1926
Jiang Zungui (2nd time) Dec 19-29,1926
Meng Zhaoyue 孟昭月 (appointed by Sun Chuanfang) Dec 29,1926-Feb 17,1927 Cai Pu 蔡樸 Dec 1926-Feb 17,1927
Provincial Chairman (sheng zhuxi 省主席)
Zhang Renjie 張人傑 Mar-May 1927
Governmental committee (zhengwu weiyuanhui 政務委員會) of Zhejiang May 13-Jul 27,1927
Zhang Renjie (2nd time) Jul 27-Oct 5,1927
He Yingqin 何應欽
May 14-Nov 7 represented by Jiang Bocheng 蔣伯誠
Oct 15,1927-Nov 7,1928
Zhang Renjie (3rd time) Nov 11,1928-Dec 4,1930
Zheng Nanxian 張難先 Dec 4,1930-Dec 15,1931
Lu Diping 魯滌平 Dec 15,1931-Dec 12,1934
Huang Shaohong 黃紹竑 Dec 12,1934-Jul 25,1936
Bai Chongxi 白崇禧 (no accession; represented by Xu Qingfu 徐清甫) Jul 25-Sep 6,1936
Huang Shaohong (2nd time) Sep 6-Dec 2,1936
Zhu Jiahua 朱家驊 Dec 2,1936-Nov 26,1937
Huang Shaohong (3rd time)
Usurpers: Wang Ruikai 汪瑞闓 May 17,1938-Jan 24,1941 (appointed by Usurpatorious governments in Nanjing)
Provincial head (shengzhang 省長); from Oct 5,1940 Provincial chairman (sheng zhuxi 省主席)
Mei Siping 梅思平 Feb 13-Aug 22,1941 (represented by Shen Erqiao 沈爾喬)
Fu Shishuo 傅式說 Aug 22,1941-Sep 14,1944
Provincial head from Jan 2,1943
Xiang Zhizhuang 項致莊 Sep 14,1944-May 3,1945
Ding Motun 丁默邨 May 3,1945-
Nov 26,1937-Mar 26,1946
Shen Honglie 沈鴻烈 Mar 26,1946-Jun 22,1948
Chen Yi 陳儀 Jun 22,1948-Feb 21,1949
Zhou Yan 周嵒 Feb 21,1949-

Sources: Zhang Pengyuan 張朋園, Shen Huaiyu 沈懷玉 (ed. 1987), Guomin zhengfu zhiguan nianbiao 國民政府職官年表 (1925-1949) (Taibei: Zhongyang yanjiuyuan/Jindaishi yanjiusuo). ● Liu Guoming 劉國銘 (ed. 1989), Zhonghua minguo guomin zhengfu junzheng zhiguan renwu zhi 中華民國國民政府軍政職官人物志 (Beijing:Chunqiu chubanshe). ● Liu Shoulin 劉壽林 et al. (ed. 1995), Minguo zhiguan biao 民國職官年表 (Beijing: Zhonghua shuju).

2000 ff. © Ulrich Theobald · Mail

Map and Geography


Event History


Political leadership

-- Provincial governors
-- Warlord Cliques

Government and Administration


Literature and Philosophy


Religion


Technology and Inventions


Economy


Arts