ChinaKnowledge.de - An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art
About [Location: HOME > History > Republic > Provincial Governors > Yunnan]


Chinese History - Military and Civilian Governors of Yunnan 1911-1949

Periods of Chinese History
Military and civil governors of other provinces.

Governors of Yunnan Province 雲南
(no provincial governor since GX 30/11)
Head of military government
Head of civil government
Cai E 蔡鍔 (appointed Jul 12,1912; retiring Sep 28,1913)
Provincial military governor (dudu 都督)
Oct 31,1911-Dec 26,1913 Cai E 蔡鍔
Head of civil government (minzhengzhang 民政長)
Jul 12,1912-Jan 28,1913
Luo Peijin 羅佩金 Jan 28-Oct 14,1913
Tang Jiyao 唐繼堯 Oct 14,1913
Tang Jiyao 唐繼堯 (acting Sep 28,1913-Jun 30,1914)
Before accession represented by Xie Ruyi 謝汝翼
Provincial general (jiangjun 將軍) from Jun 30,1914
Declaration of independence Dec 25,1915
From Dec 29,1915 temporarily represented by Zhang Zizhen 張子貞
Sep 28,1913-Feb 8,1916 Li Hongxiang 李鴻祥 (representing Oct 4-14,1913; acting) Oct 4,1913-Apr 28,1914
Tang Jiyao (2nd time)
Pacification commissioner (xun'anshi 巡按使) from May 23, 1914
Apr 28-Aug 10,1914
Ren Kecheng 任可澄 Aug 10,1914-Dec 29,1915
Liu Zuwu 劉祖武 (representing) Dec 29,1915-(Mar 20,1916)
Long Jinguang 龍覲光 Feb 8-(Jul 6),1916 Long Jiguang 龍覲光 (acting) Mar 20-Sep 5,1916
Re Kecheng (2nd time)
Provincial head (shengzhang 省長) from Jul 6,1916
Jun 7-(Sep 5),1916
Tang Jiyao (2nd time)
Governor-military (dujun 督軍) from Jul 6,1916; from Jun 1,1920 Commander-in-chief of the Joint Army of the Three Provinces (Sansheng lianjun zongsiling 三省聯軍總司令)
Jul 6,1916-Feb 7,1921 Tang Jiyao (3rd time; acting)
1918 represented by Yun Long 雲龍
From Jul 1,1920 represented by Zhou Zhongyue 周鍾嶽
Sep 5,1916-Feb 7,1921
Gu Pinzhen 顧品珍 † Feb 7,1921-Mar 25,1922 Gu Pinzhen 顧品珍 †
Until Apr 1921 represented by Zhou Zhongyue, from Nov 18,1921 represented by Liu Zuwu
Feb 7,1921-Mar 24,1922
Tang Jiyao (3rd time) †
Commander-in-chief of the Joint Army of Yunnan and Guizhou (Dian-Qian lianjun zongsiling 滇黔聯軍總司令)
Apr 8,1922-May 23,1927 Tang Jiyao (4th time)
Represented by Liu Zuwu
Apr 8,1922-May 23,1927
Provincial Chairman (sheng zhuxi 省主席)
Tang Jiyao 唐繼堯 † Mar 8-May 23,1927
Long Yun 龍雲
Jun 7,1929 represented by Hu Ying 胡瑛
Jan 17,1929-Oct 2,1945
Lu Han 盧漢
Oct 2-Nov 20,1945 represented by Li Zonghuang 李宗黃
Oct 2,1945-

Sources: Zhang Pengyuan 張朋園, Shen Huaiyu 沈懷玉 (ed. 1987), Guomin zhengfu zhiguan nianbiao 國民政府職官年表 (1925-1949) (Taibei: Zhongyang yanjiuyuan/Jindaishi yanjiusuo). ● Liu Guoming 劉國銘 (ed. 1989), Zhonghua minguo guomin zhengfu junzheng zhiguan renwu zhi 中華民國國民政府軍政職官人物志 (Beijing:Chunqiu chubanshe). ● Liu Shoulin 劉壽林 et al. (ed. 1995), Minguo zhiguan biao 民國職官年表 (Beijing: Zhonghua shuju).

2000 ff. © Ulrich Theobald · Mail

Map and Geography


Event History


Political leadership

-- Provincial governors
-- Warlord Cliques

Government and Administration


Literature and Philosophy


Religion


Technology and Inventions


Economy


Arts