ChinaKnowledge.de - An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art
About [Location: HOME > History > Republic > Provincial Governors > Xinjiang]


Chinese History - Military and Civilian Governors of Xinjiang 1911-1949

Periods of Chinese History
Military and civil governors of other provinces.

Governors of Xinjiang Province 新疆
Head of military government
Head of civil government
Yuan Dahua 袁大化
Provincial governor (xunfu 巡撫) since XT 2/10
Military governor (dudu 都督) from Mar 15,1912
Mar 15-Apr 25,1912 Yang Zengxin 楊增新
Head of civil government (minzhengzhang 民政長)
Pacification commissioner (xun'anshi 巡按使) from May 23, 1914
Provincial head (shengzhang 省長) from Jul 6,1916
May 18,1912-Jun 20,1928
Yuan Hongyou 袁鴻祐 † Apr 25-May 7,1912
Yang Zengxin 楊增新
Provincial general (jiangjun 將軍) from Jun 30,1914
Governor-military (dujun 督軍) from Jul 6,1916
Provincial superintendant (duban 督辦) from Jan 17,1925
May 18,1912-Jun 20,1928
Provincial Chairman (sheng zhuxi 省主席)
Yang Zengxin Jul 1928 (assassinated)
Jin Shuren 金樹仁 Nov 17,1928-May 2,1933
Liu Wenlong 劉文龍
Jan-Mar 1934 represented by Zhu Ruichi 朱瑞墀
May 2,1933-Oct 18,1934
Li Rong 李溶 Oct 18,1934-Mar 21,1940 †
Sheng Shicai 盛世才 Apr 4,1940-Aug 29,1944
Wu Zhongxin 吳忠信 (represented by Zhu Shaoliang 朱紹良) Aug 29,1944-Mar 29,1946
Zhang Zhizhong 張治中 Mar 29,1944-May 21,1945
Mas'ūd Sābrī ("Maisiwude 麥斯武德") May 21,1947-Dec 31,1948
Būrhān Shahidī ("Bao Erhan 鮑爾漢") Dec 31,1948-Sep 1949

Sources: Zhang Pengyuan 張朋園, Shen Huaiyu 沈懷玉 (ed. 1987), Guomin zhengfu zhiguan nianbiao 國民政府職官年表 (1925-1949) (Taibei: Zhongyang yanjiuyuan/Jindaishi yanjiusuo). ● Liu Guoming 劉國銘 (ed. 1989), Zhonghua minguo guomin zhengfu junzheng zhiguan renwu zhi 中華民國國民政府軍政職官人物志 (Beijing:Chunqiu chubanshe). ● Liu Shoulin 劉壽林 et al. (ed. 1995), Minguo zhiguan biao 民國職官年表 (Beijing: Zhonghua shuju).

2000 ff. © Ulrich Theobald · Mail

Map and Geography


Event History


Political leadership

-- Provincial governors
-- Warlord Cliques

Government and Administration


Literature and Philosophy


Religion


Technology and Inventions


Economy


Arts