Republican Period Provincial Governors (www.chinaknowledge.de)

ChinaKnowledge.de - An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art
About [Location: HOME > History > Republic > Provincial Governors > Jilin]


Chinese History - Military and Civilian Governors of Jilin 1911-1949

Periods of Chinese History
Military and civil governors of other provinces.

Governors of Jilin Province 吉林 (by Japan called Kirin)
Head of military government
Head of civil government
Chen Zhaochang 陳昭常
Provincial governor (xunfu 巡撫) since XT 3/6; from Mar 15,1912 Provincial military governor (dudu 都督)
Mar 15,1912-Jun 13,1913 Chen Zhaochang
Head of civil government (minzhengzhang 民政長)
(Mar 15,1912)-Jun 13,1913
Zhang Xiluan 張錫鑾 (acting) Jun 13,1913-Jun 3,1914 Qi Yaolin 齊耀琳
Pacification commissioner (xun'anshi 巡按使) from May 23, 1914
Jun 13,1913-Jul 15,1914
Meng Enyuan 孟恩遠
Provincial general (jiangjun 將軍) from Jun 30,1914; from Jul 6,1916 Governor-military (dujun 督軍)
Jun 30,1914-Oct 18,1917 Meng Xianyi 孟憲彜 (acting Jul 15,1914-Feb 8,1915) Jul 15,1914-Aug 19,1915
Wang Yitang 王揖唐 Aug 19,1915-Apr 22,1916
Guo Zongxi 郭宗熙 (acting May 1-Jul 6,1916; Oct 23,1916-Nov 21,1917)
Provincial head (shengzhang 省長) from Jul 6,1916
May 1,1916-Oct 23,1919
Tian Zhongyu 田中玉 Oct 18,1917-Mar 29,1918
Meng Enyuan (2nd time) Mar 29,1918-Jul 6,1919
Bao Guiqing 鮑貴卿 (acting) Jul 6,1919-Mar 12,1921
Xu Nailin 徐鼐霖 Oct 23,1919-Sep 2,1920
Bao Guiqing (acting) Sep 2,1920-Mar 12,1921
Sun Liechen 孫烈臣 † Mar 12,1921-Apr 25,1924 Sun Liechen (acting, †)
Jul-Dec 1922 repr. by Kui Sheng 魁陞, Dec 1922-Jun 1927 repr. by Wang Shuhan 王樹翰
Mar 12,1921-Apr 25,1924
Zhang Zuoxiang 張作相 (appointed by Zhang Zuolin 張作霖)
Provincial superintendant (duban 督辦) from Dec 10,1924
Surrenders to National Government.
Apr 28,1924-Dec 29,1928 Zhang Zuoxiang
1924-1927 repr. by Wang Shuhan, 1927 temp. repr. by Cheng Yun 誠允
Apr 28,1924-Dec 29,1928
Provincial Chairman (sheng zhuxi 省主席)
Zhang Zuoxiang 張作相 Dec 31,1928-
Ding Chao 丁超
Xi Qia 熙洽 (appointed by Manzhou government)
Jul 2,1932-
Mar 1932-Mar 1934
Li Mingshu 李銘書 (Manzhou) Mar 1934-Jul 1937
Zou Zuohua 鄒作華
Yan Fufu 閻傅紱 (Manzhou)
May 1940-
Jul 1937-Sep 1942
Jin Mingshi 金名世 (Manzhou) Sep 1942-Apr 15,1944
Xu Jiahuan 徐家桓 (Manzhou) Apr 15,1944-Aug 1945
Zheng Daoru 鄭道儒
Jun 1-Oct 2,1946 represented by Liang Huasheng 梁華盛
Sep 4,1945-Oct 2,1946
Liang Huasheng 梁華盛
From Feb 4,1948 represented by Zheng Dongguo 鄭洞國
Oct 2,1946-

Sources: Zhang Pengyuan 張朋園, Shen Huaiyu 沈懷玉 (ed. 1987), Guomin zhengfu zhiguan nianbiao 國民政府職官年表 (1925-1949) (Taibei: Zhongyang yanjiuyuan/Jindaishi yanjiusuo). ● Liu Guoming 劉國銘 (ed. 1989), Zhonghua minguo guomin zhengfu junzheng zhiguan renwu zhi 中華民國國民政府軍政職官人物志 (Beijing:Chunqiu chubanshe). ● Liu Shoulin 劉壽林 et al. (ed. 1995), Minguo zhiguan biao 民國職官年表 (Beijing: Zhonghua shuju).

2000 ff. © Ulrich Theobald · Mail

Map and Geography


Event History


Political leadership

-- Provincial governors
-- Warlord Cliques

Government and Administration


Literature and Philosophy


Religion


Technology and Inventions


Economy


Arts