ChinaKnowledge.de - An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art
About [Location: HOME > History > Republic > Provincial Governors > Jiangxi]


Chinese History - Military and Civilian Governors of Jiangxi 1911-1949

Periods of Chinese History
Military and civil governors of other provinces.

Governors of Jiangxi Province 江西
Ma Rukui 馬汝騤
Provincial governor (xunfu 巡撫) since GX 34/3, killed in action in Jiujiang
-XT 3/9
Head of military government
Head of civil government
Ma Yubao 馬毓寶 Military governor (dudu 都督) in Jiujiang 九江
Nanchang 南昌: Wu Jiezhang 吳介章 (Commander-in-chief of the Jiangxi Army [Gan jun dudu 贛軍都督]) from Nov 2,1911; Peng Chengwan 彭程萬 from Nov 5,1911
Oct 23,1911-Jan 8,1912
Li Liejun 李烈鈞 (officially appointed Jul 12, 1912)
Declaration of independence Jul 12,1913
Jan 8,1912-Jun 9,1913 Wang Ruikai 汪瑞闓
Head of civil government (minzhengzhang 民政長)
Mar 11,1913 Zhao Congfan 趙從蕃 acting
Jun 9,1913 He Guochang 賀國昌 repl.
Aug 28,1913 Li Chun 李純 acting
Jan 21-Mar 24 repr. by Qi Yang 戚揚
Dec 16,1912-Apr 28,1914
Li Hongyuan 黎洪元
Jun 9-Aug 15 repr. by Ouyang Wu 歐陽武, usurper
Jun 9-Sep 29,1913
Li Chun 李純 (acting Sep 29,1913-Jun 30,1914)
Provincial general (jiangjun 將軍) from Jun 30,1914
Governor-military (dujun 督軍) from Jul 6,1916
Sep 29,1913-Aug 6,1917
Qi Yang 戚揚 (acting Mar 25-Apr 29,1914)
Pacification commissioner (xun'anshi 巡按使) from May 23, 1914
Provincial head (shengzhang 省長) from Jul 6,1916
Mar 29,1914-Feb 21,1921
Chen Guangyuan 陳光遠
Before accession repr. by Wu Jinbiao 吳金彪
Provincial supervisor remeding military affairs (duli junwu shanhou shiyi 督理軍務善後事宜) from Jun 15,1922
Aug 6,1917-Jun 5,1922
Zhao Congfan 趙從蕃
Before accession repr. by Yang Qingyun
Feb 21-May 13,1921
Yang Qingyun 楊慶鋆 (acting) May 13,1921-Jun 15,1922
Cai Chengxun 蔡成勳 (acting Jun 15-Sep 2,1924) Jun 15-Dec 14,1924 Xie Yuanhan 謝遠涵 (acting)
Before accession repr. by He Gangde 何剛德
Jun 15-Sep 17,1922/Mar 23,1923
Li Tingyu 李廷玉 (appointed by Cai Chengxun) Sep 17-Oct 4,1922
Cai Chengxun Oct 4,1922-Mar 23,1923
Xu Yuangao 徐元誥
Before accession repr. by Tao Jiayao 陶家瑤
Mar 23-Dec 11,1923
Cai Chengxun (2nd time) Dec 11,1923-Dec 1,1924
Fang Benren 方本仁 (acting Dec 14,1924-Jan 16,1925)
Provincial superintendant (duban 督辦)
Dec 14,1924-Mar 24,1926 Hu Sixi 胡思羲 (acting)
Mar 24,1925 represented by Li Dingkui
Mar 16,1925 Wen Qun 文群 (appointed by Fang Benren)
Dec 1,1924-Jul 14,1925
Li Dingkui 李定魁 (acting) Jul 14,1925-Mar 1926
Deng Ruzhuo 鄧如琢 (appointed by Wu Peifu 吳佩孚 and Sun Chuanfang 孫傳芳) Mar 24-Oct 6,1926 Yang Ruxuan 楊如軒 Mar-Nov 8,1926
Zheng Junyan 鄭俊彥 (appointed by Sun Chuanfang) Oct 6-Nov 8,1926
Provincial Chairman (sheng zhuxi 省主席)
Li Liejun 李烈鈞 Feb 20-Apr 7,1927
Zhu Beide 朱倍德 Apr 7,1927-Sep 10,1929
Lu Diping 魯滌平 Sep 10,1929-Dec 15,1931
Xiong Shihui 熊式輝
Oct 8,1937 represented by Liu Tiqian 劉體乾
Dec 15,1931-Feb 25,1942
Cao Haosen 曹浩森
Usurpers: Deng Zuyu 鄧祖禹 May 6-Dec 30,1943 (appointed by Usurpatorious government in Nanjing)
Provincial head (shengzhang 省長)
Gao Guanwu 高冠吾 Dec 30,1943-Mar 3,1945
Huang Ziqiang 黃自強 Mar 3,1945-
Feb 25,1942-Mar 26,1946
Wang Lingji 王陵基 Mar 26,1946-Apr 3,1948
Hu Jiafeng 胡家鳳 Aug 3,1948-Jan 20,1949
Fang Tian 方天 Jan 20,1949-

Sources: Zhang Pengyuan 張朋園, Shen Huaiyu 沈懷玉 (ed. 1987), Guomin zhengfu zhiguan nianbiao 國民政府職官年表 (1925-1949) (Taibei: Zhongyang yanjiuyuan/Jindaishi yanjiusuo). ● Liu Guoming 劉國銘 (ed. 1989), Zhonghua minguo guomin zhengfu junzheng zhiguan renwu zhi 中華民國國民政府軍政職官人物志 (Beijing:Chunqiu chubanshe). ● Liu Shoulin 劉壽林 et al. (ed. 1995), Minguo zhiguan biao 民國職官年表 (Beijing: Zhonghua shuju).

2000 ff. © Ulrich Theobald · Mail

Map and Geography


Event History


Political leadership

-- Provincial governors
-- Warlord Cliques

Government and Administration


Literature and Philosophy


Religion


Technology and Inventions


Economy


Arts