ChinaKnowledge.de - An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art
About [Location: HOME > History > Republic > Provincial Governors > Hunan]


Chinese History - Military and Civilian Governors of Hunan 1911-1949

Periods of Chinese History
Military and civil governors of other provinces.

Governors of Hunan Province 湖南
Yu Chengge 余誠格
Provincial governor (xunfu 巡撫) since XT 3/run 6
- XT 3/9
Head of military government
1911-Jun 1914 Military governor (dudu 都督)
Jun 1914-Jul 1916 [Provincial] General (jianjun 將軍)
Jul 1916-Dec 1924 Military Governor (dujun 督軍)
Dec 1924-1927/28 Provincial Commissioner (duban 督辦)
Head of civil government
1911-May 1914 Head of Civil Government (minzheng zhang 民政長)
May 1914-1917 Pacification Commissioner (xun'anshi 巡按使)
1917-1927/28 Provincial Head (shengzhang 省長)
Jiao Dafeng 焦達峰
Commander-in-chief (dudu 都督) of Hunan
Injured, replaced by Tan Yankai 譚延闓
Oct 22-Oct 31,1911
Tan Yankai 譚延闓
Provincial military governor (dudu 都督)
Declaration of independence Jul 25, 1913
Jul 12,1912-Oct 24,1913 Tan Yankai
Oct 7-24 repr. by Wang Hu 王瑚
Head of civil government (minzhengzhang 民政長)
Sep 12,1912-Oct 24,1913
Tang Xiangming 湯薌銘 (acting Oct 24,1913-Jun 30,1914; escape)
Provincial general (jiangjun 將軍) from Jun 30,1914
Declaration of independence May 29,1917
Jul 4, 1916 repl. by Zeng Jiwu 曾繼梧
Oct 24,1913-Jul 4,1916 Wang Hu 王瑚 (acting) Oct 7-27,1913
Tang Xiangming (acting)
Pacification commissioner (xun'anshi 巡按使) from May 23, 1914
Oct 27,1913-Jul 15,1914
Liu Xinyuan 劉心源 Jul 15,1914-May 25,1915
Tao Sicheng 陶思澄 (acting)
Jul 31, 1915 repr. by Han Guojun 韓國鈞
May 25-Aug 9,1915
Han Guojun 韓國鈞 (no accession; repr. by Yan Jiachi 嚴家熾) Jul 31-Sep 26,1915
Shen Jinjian 沈金鑑 Sep 26,1915-Apr 25,1916
Tang Xiangming (escape) Apr 25-Jul 4,1916
Chen Huan 陳宦 (no accession)
Before accession repr. by Lu Rongting 陸榮廷
Governor-military (dujun 督軍) from Jul 6,1916
Jul 16, 1916 repr. by Liu Renxi 劉人熙
Jul 6-Aug 3,1916 Chen Huan (no accession)
Before accession repr. by Lu Rongting 陸榮廷, Lu is repr. by Long Jiguang 龍濟光
Provincial head (shengzhang 省長) from Jul 6,1916
Jul 25, 1916 repr. by Liu Renxi 劉人熙
Jul 6-Aug 3,1916
Tan Yankai (2nd time, retreating Nov 16,1916) Aug 3,1916-Aug 1917 Tan Yankai (2nd time)
Jul 25, 1917 repr. by Zhou Zhaoxiang 周肇祥
Aug 3,1916-Oct 9,1917
Fu Liangzuo 傅良佐
Nov 18, 1917 repr. by Wang Ruxian 王汝賢
Aug 6-Nov 18,1917 Zhou Zhaoxiang 周肇祥 (acting) Oct 18-Nov 18,1917
Tan Yankai (3rd time, acting) Dec 7,1917-Mar 27,1918 Tan Yankai (3rd time) Dec 7,1917-Mar 27,1918
Zhang Jingyao 張敬堯
Jul 1918 Tan Yankai in Chenzhou 郴州 (appointed by the Hufa Army 護法軍)
Mar 27-Jun 29,1920 Zhang Jingyao (acting) Mar 27,1918-Jun 29,1920
Wu Guangxin 吳光新 Jun 29-Jul 29,1920 Wu Guangxin (acting) Jun 29-Aug 30,1920
Tan Yankai (4th time) Jul (?)-Nov 23,1920 Tan Yankai (4th time) Jul-Nov 23,1920
Zhao Hengti 趙恆惕
Commander-in-chief (zongsiling 總司令) from Nov 23,1920
Usurper: Tan Yankai Nov 25,1920-Nov 1923
Provincial superintendant (duban 督辦) from Jan 10,1925
Nov 23,1920-Mar 11,1926 Lin Zhiyu 林支宇 Nov 28,1920-Apr 6,1921
Tang Shengzhi 唐生智 Mar 11-Jul 14,1926 Zhao Hengti Apr 19,1921-Mar 11,1926
Tang Shengshi (repr.) Mar 25-May 21,1926
Provincial Chairman (sheng zhuxi 省主席)
Tang Shengzhi 唐生智 (appointed Jul 30,1926)
Apr-Jul 1927 represented by Zhang Yipeng 張翼鵬, Jul-Nov 1927 represented by Zhou Lan 周斕
Jun 1926-Nov 1927
Zhou Lan 周斕 Nov 1927-Feb 8,1928
Chen Jiayou 陳嘉佑 Feb 8-May 28,1928
Lu Diping 魯滌平 May 28,1928-Mar 27,1929
He Jian 何鍵 Mar 27,1929-Nov 20,1937
Zhang Zhizhong 張治中 Nov 20,1937-Nov 23,1938
Xue Yue 薛岳 Jan 21,1939-Jun 26,1945
Wu Qiwei 吳奇偉 Jun 26,1945-Apr 9,1946
Wang Dongyuan 王東原 Apr 9,1916-Jun 22,1948
Cheng Qian 程潛 Jun 22,1948-

Sources: Zhang Pengyuan 張朋園, Shen Huaiyu 沈懷玉 (ed. 1987), Guomin zhengfu zhiguan nianbiao 國民政府職官年表 (1925-1949) (Taibei: Zhongyang yanjiuyuan/Jindaishi yanjiusuo). ● Liu Guoming 劉國銘 (ed. 1989), Zhonghua minguo guomin zhengfu junzheng zhiguan renwu zhi 中華民國國民政府軍政職官人物志 (Beijing:Chunqiu chubanshe). ● Liu Shoulin 劉壽林 et al. (ed. 1995), Minguo zhiguan biao 民國職官年表 (Beijing: Zhonghua shuju).

2000 ff. © Ulrich Theobald · Mail

Map and Geography


Event History


Political leadership

-- Provincial governors
-- Warlord Cliques

Government and Administration


Literature and Philosophy


Religion


Technology and Inventions


Economy


Arts