Republican Period Provincial Governors (www.chinaknowledge.de)

ChinaKnowledge.de - An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art
About [Location: HOME > History > Republic > Provincial Governors > Hubei]


Chinese History - Military and Civilian Governors of Hubei 1911-1949

Periods of Chinese History
Military and civil governors of other provinces.

Governors of Hubei Province 湖北
(no provincial governor since GX 30)
Head of military government
Head of civil government
Li Yuanhong 黎元洪
Commander-in-chief of the Hubei Army (E jun dudu 鄂軍都督)
Provincial military governor (dudu 都督)
Oct 10,1911-Dec 19,1913 Fan Zengxiang 樊增祥 (no accession)
Head of civil government (minzhengzhang 民政長)
Apr 19-Mar 13,1912
Liu Xinyuan 劉心源 (acting May 13-Jul 1,1912; repr.) May 13-Oct 301912
Xia Shoukang 夏壽康 (acting) Oct 30,1912-Sep 25,1913
Rao Hanxiang 饒漢祥 (acting) Sep 25-Dec 12,1913
Duan Qirui 段祺瑞 Dec 20,1913-Feb 1,1914 Lü Diaoyuan [Tiaoyuan] 呂調元 (acting Dec 12,1913-May 23,1914)
Pacification commissioner (xun'anshi 巡按使) from May 23, 1914
Dec 12,1913-Oct 7,1914
Duan Zhigui 段芝貴 (acting Feb 1-Jun 30,1914)
Provincial general (jiangjun 將軍) from Jun 30,1914
Feb 1,1914-Aug 22,1915
Duan Shuyun 段書雲 Oct 7,1914-May 2,1916
Zhang Xiluan 張錫鑾
Dec 22,1915-Jan 8,1916 repl. by Wang Zhanyuan 王占元
Aug 22-Dec 22,1915
Wang Zhanyuan 王占元
Governor-military (dujun 督軍) from Jul 6,1916
Jan 8,1916-Aug 9,1921
Fan Shouyou 范守佑 † (acting May 2-Jul 6,1916)
Provincial head (shengzhang 省長) from Jul 6,1916
May 2-Jul 24,1916
Wang Zhanyuan Jul 26,1916-Mar 29,1919
He Peirong 何珮瑢 (acting Mar 29-Nov 13,1919) Mar 29,1919-Aug 28,1920
Sun Zhenjia 孫振家 Aug 28-Sep 18,1920
Xia Shoukang (2nd time) Sep 18,1920-Mar 8,1921
Liu Cheng'en 劉承恩 Mar 8,1921-Jul 6,1922
Xiao Yaonan 蕭耀南 †
Provincial superintendant (duban 督辦) from Jan 10,1925
Aug 9,1921-Feb 14,1926
Tang Xiangming 湯薌銘 (no accession) Jul 6,1922-Jan 8,1924
Xiao Yaonan † (acting) Jan 8,1924-Feb 14,1926
Chen Jiamo 陳嘉謨 (appointed by Wu Peifu 吳佩孚) Feb 14-21,1926 Du Xijun 杜錫鈞 (appointed by Wu Peifu) Feb 14-21,1926
Lu Jinshan 盧金山 (no accession) Feb 21-Oct 10,1926 Liu Zuolong 劉佐龍 (appointed by Wu Peifu) Feb 21-Oct 10,1926
Provincial Chairman (sheng zhuxi 省主席)
Governmental committee (zhengwu weiyuanhui 政務委員會) of Zhejiang, chairman (minzhengting zhang 民政廳長): Deng Yanda 鄧演達 Sep 1926-Apr 1927 Oct 1926-Dec 1927
Zhang Zhiben 張知本 Dec 19,1917-May 4,1929
He Chengrun 何成濬 (represented by Fang Benren 方本仁) May 4,1929-Mar 24,1932
Xia Douyin 夏斗寅 Mar 24,1932-Jul 7,1933
Zhang Qun 張群 Jul 7,1933-Dec 17,1935
Yang Yongtai 楊永泰 †
Nov 1-Dec 2,1935 represented by Lu Zhu 盧鑄
Dec 17,1935-Oct 1936
Huang Shaohong 黃紹竑 Dec 2,1936-Nov 20,1937
He Chengrun (2nd time; representing Oct 8-Nov 20,1937) Oct 8,1937-Jun 15,1938
Chen Cheng 陳誠
Feb 4,1939-Aug 31,1940 represented by Yan Lisan 嚴立三
Usurpers: He Pei 何佩 Nov 5,1939-Jun 7,1942 (appointed by Usurpatorious governments in Nanjing)
Provincial head (shengzhang 省長); from Oct 5,1940 Provincial chairman (sheng zhuxi 省主席)
Yang Kuiyi 楊揆一 Jun 28,1942-Mar 3,1945
Provincial head from Jan 20,1943
Jun 15,1938-Jul 22,1944
Wang Dongyuan 王東原
Usuper: Ye Peng 葉蓬 Mar 3,1945-
Jul 22,1944-Apr 9,1946
Wan Yaohuang 萬耀煌 Apr 9,1946-Apr 3,1948
Zhang Dulun 張篤倫 Apr 3,1948-Feb 21,1949
Zhu Dingqing 朱鼎卿 Feb 21,1949-

Sources: Zhang Pengyuan 張朋園, Shen Huaiyu 沈懷玉 (ed. 1987), Guomin zhengfu zhiguan nianbiao 國民政府職官年表 (1925-1949) (Taibei: Zhongyang yanjiuyuan/Jindaishi yanjiusuo). ● Liu Guoming 劉國銘 (ed. 1989), Zhonghua minguo guomin zhengfu junzheng zhiguan renwu zhi 中華民國國民政府軍政職官人物志 (Beijing:Chunqiu chubanshe). ● Liu Shoulin 劉壽林 et al. (ed. 1995), Minguo zhiguan biao 民國職官年表 (Beijing: Zhonghua shuju).

2000 ff. © Ulrich Theobald · Mail

Map and Geography


Event History


Political leadership

-- Provincial governors
-- Warlord Cliques

Government and Administration


Literature and Philosophy


Religion


Technology and Inventions


Economy


Arts