ChinaKnowledge.de - An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art
About [Location: HOME > History > Republic > Provincial Governors > Henan]


Chinese History - Military and Civilian Governors of Henan 1911-1949

Periods of Chinese History
Military and civil governors of other provinces.

Governors of Henan Province 河南
Head of military government
Head of civil government
Qi Yaolin 齊耀琳 (retiring Mar 23,1912)
Provincial governor (xunfu 巡撫) since XT 3/10; since Mar 15,1912 Provincial military governor (dudu 都督)
Mar 15-Apr 27,1912 -- --
Zhang Zhenfang 張鎮芳 (acting Mar 23-Oct 28,1912)
Feb 13-Apr 3,1914 repr. by Duan Qirui 段祺瑞, Apr 3-Jun 30, 1914 repr. by Tian Wenlie 田文烈
Mar 23,1912-Feb 13,1914 Zhang Zhenfang 張鎮芳
Head of civil government (minzhengzhang 民政長)
Jan 10-Jul 5,1913
Zhang Fengtai 張鳳臺 Jun 5,1913-Feb 11,1914
Tian Wenlie 田文烈
Provincial general (jiangjun 將軍) from Jun 30,1914
Jun 30-Sep 20,1914 Tian Wenlie 田文烈
Pacification commissioner (xun'anshi 巡按使) from May 23, 1914; Provincial head (shengzhang 省長) from Jul 6,1916
Feb 11,1914-Dec1, 1917
Zhao Ti 趙倜
Governor-military (dujun 督軍) from Jul 6,1916
Declaration of independence May 29,1917
Sep 20,1914-May 10,1922
Zhao Ti 趙倜 Dec 4,1917-Feb 26,1920
Wang Yinchuan 王印川 (acting) Feb 26-Jul 24,1920
Zhang Fengtai (2nd time) Jul 24,1920-Dec 12,1923
Feng Yuxiang 馮玉祥 May 10-Oct 31,1922
Zhang Fulai 張福來
Provincial supervisor remeding military affairs (duli junwu shanhou shiyi 督理軍務善後事宜)
Oct 31,1922-Nov 1,1924
Li Jichen 李濟臣 (acting) Dec 12,1923-Nov 7,1924
Hu Jingyi 胡景翼 †
Provincial supervisor comprising military affairs (duli junwu shoushu shiyi 督理軍務收束事宜)
Dec 6,1924-Apr 10,1925 Sun Yue 孫岳 Dec 6,1924
Alternative province government in Xinyang 信陽, replaced by He Sui 何遂
Nov 7,1924-Aug 29,1925
Yue Weijun 岳維峻 (acting, escape) Apr 24,1925-Mar 5,1926
Yue Weijun 岳維峻 (acting, escape) Aug 29,1925-Mar 5,1926
Kou Yingjie 寇英傑 (appointed by Wu Peifu 吳佩孚)
Commander-in-chief of the Henan Army zongsiling 豫軍總司令
Mar 17,1926-Jan 18,1927 Jin Yunpeng 靳雲鵬 (appointed by Wu Peifu) Mar 17-May 31,1926
Xiong Bingqi 熊炳琦 Jun 3-Nov 1926
Zhang Yinghua 張英華 Nov 1926-Jan 1927
Jin Yunpeng 靳雲鵬
Commander-in-chief of the Henan Guard Army zongsiling 河南衛軍總司令
Surrenders to National Government.
Mar 1-Jun 26,1927
Provincial Chairman (sheng zhuxi 省主席)
Feng Yuxiang 馮玉祥 (appointed Jan 17,1928) Jun 13,1927-Dec 18,1928
Han Fuqu 韓復榘 Dec 18,1928-Oct 7,1930
Liu Zhi 劉峙 Oct 7,1930-Dec 12,1935
Shang Zhen 商震 Dec 12,1935-Feb 2,1938
Cheng Qian 程潛
Usurper: Xiao Ruichen 蕭瑞臣 Apr 28,1938-Mar 1,1939 (appointed by Usurpatorious governments in Nanjing)
Provincial head (shengzhang 省長)
Feb 2-Sep 20,1938
Fang Ce 方策 (representing)
Usurper: Chen Jingzhai 陳靜齋 Mar 1,1939-Mar 3,1943
Feb 11-Sep 20,1939
Wei Lihuang 衛立煌 Sep 20,1939-Jan 9,1942
Li Beiji 李倍基
Usurper: Tian Wenbing 田文炳 Mar 3,1943-May 29,1944
Shao Wenkai 邵文凱 (representing May 29-Jun 19,1944) May 29,1944-Apr 26,1945
Jan 9,1942-Jul 22,1944
Liu Maoen [Mao'en] 劉茂恩
Usurper: Bao Wenyue 鮑文樾 Apr 26,1945-
Jul 22,1944-Aug 26,1948
Zhang Zhen 張軫
Rebel
Aug 26,1948-Jun 24,1949
Zhao Zili 趙子立 Jun 24,1949-

Sources: Zhang Pengyuan 張朋園, Shen Huaiyu 沈懷玉 (ed. 1987), Guomin zhengfu zhiguan nianbiao 國民政府職官年表 (1925-1949) (Taibei: Zhongyang yanjiuyuan/Jindaishi yanjiusuo). ● Liu Guoming 劉國銘 (ed. 1989), Zhonghua minguo guomin zhengfu junzheng zhiguan renwu zhi 中華民國國民政府軍政職官人物志 (Beijing:Chunqiu chubanshe). ● Liu Shoulin 劉壽林 et al. (ed. 1995), Minguo zhiguan biao 民國職官年表 (Beijing: Zhonghua shuju).

2000 ff. © Ulrich Theobald · Mail

Map and Geography


Event History


Political leadership

-- Provincial governors
-- Warlord Cliques

Government and Administration


Literature and Philosophy


Religion


Technology and Inventions


Economy


Arts