Republican Period Provincial Governors (www.chinaknowledge.de)

ChinaKnowledge.de - An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art
About [Location: HOME > History > Republic > Provincial Governors > Guizhou]


Chinese History - Military and Civilian Governors of Guizhou 1911-1949

Periods of Chinese History
Military and civil governors of other provinces.

Governors of Guizhou Province 貴州
Shen Yuqing 沈瑜慶
Provincial governor (xunfu 巡撫)
XT 3/4-9
Head of military government
1911-Jun 1914 Military governor (dudu 都督)
Jun 1914-Jul 1916 [Provincial] General (jianjun 將軍)
Jul 1916-Dec 1924 Military Governor (dujun 督軍)
Dec 1924-1927/28 Provincial Commissioner (duban 督辦)
Head of civil government
1911-May 1914 Head of Civil Government (minzheng zhang 民政長)
May 1914-1917 Pacification Commissioner (xun'anshi 巡按使)
1917-1927/28 Provincial Head (shengzhang 省長)
Tang Jincheng 唐{艸/盡}誠
Provincial military governor (dudu 都督)
Nov 4,1911-Apr 26,1912 Tang Jincheng 唐{艸/盡}誠
Head of civil government (minzhengzhang 民政長)
-Apr 26,1912
Tang Jiyao 唐繼堯 (acting Apr 26,1912-Jun 20,1914)
Provincial general (jiangjun 將軍) from Jun 30,1914
Declaration of independance Jan 27,1916
Apr 26,1912-1916 Tang Jiyao 唐繼堯 Apr 26,1912-Jun 24,1913
Dai Kan 戴戡
(2nd time)
Pacification commissioner (xun'anshi 巡按使) from May 23, 1914
Jun 24,1913-Nov 20,1915
Long Jianzhang 龍建章 (acting Nov 13,1914-Nov 20,1915) Nov 13,1914-Jan 15,1916
Long Jinguang 龍覲光 Feb 9,1916- Liu Xianqian 劉顯潛 (acting) Jan 15,1916-
Long Xianshi 龍顯世
Governor-military (dujun 督軍) from Jul 6,1916
Jan 28,1921 Declaration of autonomy
Jul 6,1916-Jun 21,1920 Dai Kan (2nd time)
Provincial head (shengzhang 省長) from Jul 6,1916
Jun 6-Aug 9,1916
Long Xianshi 龍顯世 Aug 9,1916-Nov 13,1920
Lu Tao 盧燾 (representing)
Mar 31,1921 by Guangzhou government appointed as Commander-in-chief (zongsiling 總司令)
Jan 28,1921-Apr 2,1922 Ren Kecheng 任可澄 Jan 28,1921-
Liu Xianshi (2nd time; no accession) Apr 9,1922- Wang Boqun 王伯群 (appointed by Guangzhou government) -Mar 18,1922
Yuan Zuming 袁祖銘 Apr 21,1922- Yuan Zuming 袁祖銘 Aug 22,1922-Mar 12,1923
Tang Jiyu 唐繼虞 (appointed by Tang Jiyao)
Remeding provincial superintendant (Shanhou duban 善後督辦)
Mar 12,1923-Dec 1924 Liu Xianshi (2nd time) Apr 19-Sep,1923
Tang Jiyu 唐繼虞 Sep 1923-Feb 1924
Liu Xianshi (3rd time) Feb 1924-
Yuan Zuming (2nd time)
Provincial superintendant (duban 督辦)
Jan 1925- Lu Tao 盧燾 (appointed by Yuan Zuming) Jan 24,1925-
Wang Tianbei 王天倍 Feb 17,1925-Jun 1,1926 Peng Hanzhang 彭漢章 Feb 17,1925-Jun 1,1926
Zhou Xicheng 周西成
Surrendering to National Government
Jun 1,1925-Jul 2,1927 Zhou Xicheng 周西成 Jun 1,1925-Jul 2,1927
Provincial Chairman (sheng zhuxi 省主席)
Governmental committee (zhengwu weiyuanhui 政務委員會) of Guizhou, chairman: Zhou Xicheng 周西成 Apr 29-Jul 26,1927
Zhou Xicheng 周西成 † Jul 26,1927-Apr 1929
Mao Guangxiang 毛光翔 Oct 2,1929-Mar 30,1932
Wang Jialie 王家烈
Dec 26,1932-Apr 8,1933 represented by You Guocai 猶國才
Mar 30,1932-Apr 17,1935
Wu Zhongxin 吳忠信 Apr 17,1935-Aug 2,1936
Gu Zhutong 顧祝同 Aug 2,1936-Nov 20,1937
Xue Yue 薛岳 (acting temporarily) May 12-Sep 30,1937
Sun Xiwen 孫希文 (acting temporarily) Sep 30-Nov 20,1937
Wu Dingchang 吳鼎昌 Nov 20,1937-Jan 18,1945
Yang Sen 楊森 Jan 18,1945-Apr 3,1948
Gu Zhenglun 谷正倫 Apr 3,1948-

Sources: Zhang Pengyuan 張朋園, Shen Huaiyu 沈懷玉 (ed. 1987), Guomin zhengfu zhiguan nianbiao 國民政府職官年表 (1925-1949) (Taibei: Zhongyang yanjiuyuan/Jindaishi yanjiusuo). ● Liu Guoming 劉國銘 (ed. 1989), Zhonghua minguo guomin zhengfu junzheng zhiguan renwu zhi 中華民國國民政府軍政職官人物志 (Beijing:Chunqiu chubanshe). ● Liu Shoulin 劉壽林 et al. (ed. 1995), Minguo zhiguan biao 民國職官年表 (Beijing: Zhonghua shuju).

2000 ff. © Ulrich Theobald · Mail

Map and Geography


Event History


Political leadership

-- Provincial governors
-- Warlord Cliques

Government and Administration


Literature and Philosophy


Religion


Technology and Inventions


Economy


Arts