Republican Period Provincial Governors (www.chinaknowledge.de)

ChinaKnowledge.de - An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art
About [Location: HOME > History > Republic > Provincial Governors > Fujian, Taiwan]


Chinese History - Military and Civilian Governors of Fujian and Taiwan 1911-1949

Periods of Chinese History
Military and civil governors of other provinces.

Governors of Fujian Province 福建
(vacancy since GX 12)
Head of military government
1911-Jun 1914 Military governor (dudu 都督)
Jun 1914-Jul 1916 [Provincial] General (jianjun 將軍)
Jul 1916-Dec 1924 Military Governor (dujun 督軍)
Dec 1924-1927/28 Provincial Commissioner (duban 督辦)
Head of civil government
1911-May 1914 Head of Civil Government (minzheng zhang 民政長)
May 1914-1917 Pacification Commissioner (xun'anshi 巡按使)
1917-1927/28 Provincial Head (shengzhang 省長)
Sun Daoren 孫道仁
Military governor (dudu 都督)
Declaration of independance Jul 20,1913
Dec 5-Dec 30,1913 represented by Liu Guanxiong 劉冠雄; usurper Dec 30, 1913
Nov 9,1911/Jul 12,1912-Dec 5,1913 Zhang Yuanqi 張元奇
May 9-Aug 21,1913 repr. by Jiang Shejing 江畬經; Jul 15-Nov 20 temp. repr. by Liu Ciyuan 劉次源
Head of civil government (minzhengzhang 民政長)
Nov 16,1912-Nov 20,1913
Wang Shengling 汪聲玲 Nov 20,1913-May 3,1914
(vacancy) Dec 1913-Jul 1914 Xu Shiying 許世英

Pacification commissioner (xun'anshi 巡按使) from May 23, 1914
May 3,1914-May 6,1916
Li Houji 李厚基
Protector-commissionary (hujunshi 護軍使)
Provincial general (jiangjun 將軍) from Mar 31,1916
Governor-military (dujun 督軍) from Jul 6,1916
Declaration of independance Jun 1,1917
Nov 30, 1918 Lin Baohan 林葆悍 (appointed by Guangzhou government)
Nov 8,1922 Wang Yongquan 王永泉 (appointed by Xu Shuzheng 徐樹錚)
Jul 18,1914-Jan 12,1923
Li Houji 李厚基 (acting) Apr 17-Jul 6,1916
Hu Ruilin 胡瑞霖 (acting)
Provincial head (shengzhang 省長) from Jul 6,1916
Declaration of independence Jun 1917
Jul 6,1916-Jul 18,1917
Li Houji (2nd time)
Nov 30,1918 Chen Jiongming 陳炯明 (appointed by Guangzhou government)
Jul 18,1917-Oct 15,1922
Sa Zhenbing 薩鎮冰 Oct 15-Nov 8,1922
Wang Yongquan 王永泉 (appointed by Xu Shuzheng 徐樹錚, General Secretary of State Council [guowuyuan mishuzhang 國務院秘書張]) Nov 8-31,1922
Lin Sen 林森 (appointed by Xu Shuzheng) Nov 31,1922-Feb 1923
Sun Chuanfang 孫傳芳
Provincial supervisor (duli 督理) from Mar 1923
Mar 30,1923-May 13,1924 Sa Zhenbing (2nd time) Feb 8,1923-Dec 4,1926
Zhou Yinren 周蔭人 (escape)
Provincial superintendant (duban 督辦) since Jan 16,1925
May 3,1924-Dec 2,1926
Provincial Chairman (sheng zhuxi 省主席)
Dai Kan
Represented by Fang Shengtao 方聲涛
Dec 2,1926-May 1,1927
Yang Shuzhuang 楊樹莊
Feb 5,1929 represented by Chen Naiyuan 陳乃元
Jan 6,1930-Dec 7,1932 represented by Fang Shengtao 方聲涛
May 1,1927-Dec 7,1932
Jiang Guangnai 蔣光鼐 Dec 7,1932-Dec 20,1933
Chen Yi 陳儀 Jan 12,1934-Aug 28,1941
Liu Jianxu 劉建緒 Aug 28,1941-Sep 16,1948
Li Liangrong 李良榮 Sep 16,1948-Jan 20,1949
Zhu Shaoliang 朱紹良 Jan 20,1949-

Governors of Taiwan 台灣
Province reinstituted Aug 1945 (before: occupied by Japan)
Chen Yi 陳儀 Aug 29,1945-Apr 24,1947
Wei Daoming 魏道明 Apr 24,1947-Dec 30,1948
Chen Cheng 陳誠 Dec 30,1948-

Sources: Zhang Pengyuan 張朋園, Shen Huaiyu 沈懷玉 (ed. 1987), Guomin zhengfu zhiguan nianbiao 國民政府職官年表 (1925-1949) (Taibei: Zhongyang yanjiuyuan/Jindaishi yanjiusuo). ● Liu Guoming 劉國銘 (ed. 1989), Zhonghua minguo guomin zhengfu junzheng zhiguan renwu zhi 中華民國國民政府軍政職官人物志 (Beijing:Chunqiu chubanshe). ● Liu Shoulin 劉壽林 et al. (ed. 1995), Minguo zhiguan biao 民國職官年表 (Beijing: Zhonghua shuju).

2000 ff. © Ulrich Theobald · Mail

Map and Geography


Event History


Political leadership

-- Provincial governors
-- Warlord Cliques

Government and Administration


Literature and Philosophy


Religion


Technology and Inventions


Economy


Arts