ChinaKnowledge.de - An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art
About [Location: HOME > History > Republic > Provincial Governors > Chuanbian]


Chinese History - Military and Civilian Governors of Chuanbian (Xikang) 1911-1949

Periods of Chinese History
Military and civil governors of other provinces.

Governors of Chuanbian 川邊/Xikang 西康
(Jan 1916 Chuanbian Circuit 川邊道, Feb 1925 Xikang Special Zone 西康特別區域, from 1928 Xikang Province 西康省)
Yin Changheng 尹昌衡
Military governor (dudu 都督) of Chuanbian Special Zone (Chuanbian tebie quyu 川邊特別區域)
Jul 7,1913-Jan 13,1914
Zhang Yi 張毅
Garrison commander (zhenshoushi 鎮守使)
Jan 13,1914-Apr 30,1915
Liu Huiheng 劉銳恆 (acting) Apr 30,1915-Aug 13,1916
Yin Chenghuan 殷承瓛 Aug 13,1916-1917
Xiong Kewu 熊克武 1917
Chen Xialing 陳遐齡 Feb 2,1918-Feb 10,1925
Li Xiang 李湘
Defense superintendant (fangwu duban 防務督辦)
May 31-Dec 24,1924
Liu Chengxun 劉成勳
Head of civil government (minzhengzheng 民政長) from Feb 10,1925; from 1928 Chairman of Xikang Province (Xikang sheng zhuxi 西康省主席)
Dec 24,1924-
[Governmental] committee ([zhengwu] weiyuanhui [政務]委員會) of Xikang, chairman: Liu Wenhui 劉文輝 Dec 29,1934-Dec 1938
Liu Wenhui
Chairman of Xikang Province
Dec 17,1938-

Sources: Zhang Pengyuan 張朋園, Shen Huaiyu 沈懷玉 (ed. 1987), Guomin zhengfu zhiguan nianbiao 國民政府職官年表 (1925-1949) (Taibei: Zhongyang yanjiuyuan/Jindaishi yanjiusuo). ● Liu Guoming 劉國銘 (ed. 1989), Zhonghua minguo guomin zhengfu junzheng zhiguan renwu zhi 中華民國國民政府軍政職官人物志 (Beijing:Chunqiu chubanshe). ● Liu Shoulin 劉壽林 et al. (ed. 1995), Minguo zhiguan biao 民國職官年表 (Beijing: Zhonghua shuju).

2000 ff. © Ulrich Theobald · Mail

Map and Geography


Event History


Political leadership

-- Provincial governors
-- Warlord Cliques

Government and Administration


Literature and Philosophy


Religion


Technology and Inventions


Economy


Arts