ChinaKnowledge.de - An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art
About [Location: HOME > History > Republic > Provincial Governors > Chahar]


Chinese History - Military and Civilian Governors of Chahar 1911-1949

Periods of Chinese History
Military and civil governors of other provinces.

Governors of Chahar 察哈爾
He Zonglian 何宗蓮 (acting)
Military governor of Chahar Special Zone (Rehe tebie quyu dutong 察哈爾特別區域都統)
Oct-Dec 22,1912
Duan Zhigui 段芝貴
Before accession represented by He Zonglian
Dec 22,1912-Aug 26,1915
Zhang Huaizhi 張懷芝 Aug 26,1915-May 30,1916
He Yuanchun 何元春, Zhao Bingnan 趙炳南 (representing) May 30-Jun 9,1916
Tian Zhongyu 田中玉 (acting Jun 9,1916-Jan 17,1917) Jun 9,1916-Oct 18,1917
Zhang Jingyao 張敬堯 Oct 18,1917-Mar 27,1918
Tian Zhongyu (2nd time) Mar 29,1918-Dec 26,1919
Wang Tingzhen 王廷楨 Dec 26,1919-Sep 21,1920
Zhang Jinghui 張景惠 Sep 21,1920-May 15,1922
Tan Qinglin 譚慶林 (guarding) May 15-29,1922
Zhang Xiyuan 張錫元 May 29,1922-Dec 18,1924
Zhang Zhixiang 張之江 (acting) Dec 18,1924-Mar 23,1926
Lu Zhonglin 鹿鍾麟 Apr 1926-
Gao Weiyue 高維嶽 (appointed by Zhang Zuolin 張作霖; acting Aug 27,1926-Aug 18,1927) Aug 27,1926-
Zhao Daiwen [Zaiwen] 趙戴文 Jun-Nov 27,1928
Li Beiji 李倍基
Represented by Yang Aiyuan 楊愛源
Chairman of Chahar Province (Chahar sheng zhuxi 察哈爾省主席)
Nov 27,1928-Jan 14,1931
Liu Yifei 劉翼飛 Jan 14,1931-Aug 18,1932
Song Zheyuan 宋哲元
Usurper: Tong Lingge 佟凌閣 (appointed by Feng Yuxiang)
Aug 18,1932-Jun 19,1935
Qin Dechun 秦德純 (representing Jun 19-Aug 28,1935) Jun 19-Nov 8,1935
Xiao Zhenying 蕭振瀛 Nov 8-Dec 12,1935
Zhang Zizhong 張自忠 (representing Nov 8-Dec 12,1935) Nov 8,1935-Jun 26,1936
Liu Ruming 劉汝明
Oct 6,1938-Jan 14,1939 represented by Zhang Lisheng 張礪生
Jun 26,1936-Jan 14,1939
Shi Yousan 石友三 (surrender to enemy) Jan 14-Jul 1939
Bi Zening 畢澤寧 (representing) Dec 20,1940-Aug 26,1941
Feng Qinzai 馮欽哉 Aug 26,1941-Oct 15,1946
Fu Zuoyi 傅作義 Oct 15,1946-

Sources: Zhang Pengyuan 張朋園, Shen Huaiyu 沈懷玉 (ed. 1987), Guomin zhengfu zhiguan nianbiao 國民政府職官年表 (1925-1949) (Taibei: Zhongyang yanjiuyuan/Jindaishi yanjiusuo). ● Liu Guoming 劉國銘 (ed. 1989), Zhonghua minguo guomin zhengfu junzheng zhiguan renwu zhi 中華民國國民政府軍政職官人物志 (Beijing:Chunqiu chubanshe). ● Liu Shoulin 劉壽林 et al. (ed. 1995), Minguo zhiguan biao 民國職官年表 (Beijing: Zhonghua shuju).

2000 ff. © Ulrich Theobald · Mail

Map and Geography


Event History


Political leadership

-- Provincial governors
-- Warlord Cliques

Government and Administration


Literature and Philosophy


Religion


Technology and Inventions


Economy


Arts