Republican Period Provincial Governors (www.chinaknowledge.de)

ChinaKnowledge.de - An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art
About [Location: HOME > History > Republic > Provincial Governors > Anhui]


Chinese History - Military and Civilian Governors of Anhui 1911-1949

Periods of Chinese History
Military and civil governors of other provinces.

Governors of Anhui Province 安徽
Zhu Jiabao 朱家寶
Provincial governor (xunfu 巡撫) since GX 34/6
-Oct 31,1911
Head of military government
Head of civil government
Sun Yuyun 孫毓筠 (retiring Apr 27,1912)
Provincial military governor (dudu 都督)
Oct 31,1911-Jul 1,1912 Bai Wenwei (acting)
Head of civil government (minzhengzhang 民政長)
Apr 27,1912-Jun 30,1913
Bai Wenwei 柏文蔚(acting Apr 27-Jul 1,1912)
Declaration of independence Jul 21,1913
Apr 27,1912-Jun 30,1913
Sun Duosen 孫多森 (escape) Jun 30-Jul 27,1913 Sun Duosen (escape) Jun 30-Jul 27,1913
Ni Sichong 倪嗣冲
Provincial general (jiangjun 將軍) from Jun 30,1914
Usurpers: Hu Wantai 胡萬泰, Qi Genghuan 祁耿寰, Liu Guodong 劉國棟, Bai Wenwei
Jul 27,1913-Apr 22,1916 Ni Sichong
Pacification commissioner (xun'anshi 巡按使) from May 23, 1914
Jul 27,1913-Jul 15,1914
Han Guojun 韓國鈞 Jul 15,1914-Jul 31,1915
Li Zhaozhen 李兆珍
Before accession repr. by Xu Dingkang 徐鼎康
Jul 31,1915-Apr 22,1916
Zhang Xun 張勳 (acting Apr 10-Jul 5, 1916)
Governor-military (dujun 督軍) from Jul 6,1916
Declaration of independence May 29,1917
Apr 10,1916-Jul 8,1917 Ni Sichong (2nd time, acting Apr 22-Jul 6,1916)
Provincial head (shengzhang 省長) from Jul 6,1916
Apr 22,1916-Sep 8,1917
Ni Sichong (2nd time; acting Jul 8-Sep 8,1917) Jul 8,1917-Sep 16,1920
Huang Jiajie 黃家傑 † Sep 8,1917-Nov 21,1918
Gong Xinzhan 龔心湛
Before accession and Nov 25,1918-Jan 11,1919 repr. by Liu Daozhang 劉道章
Nov 21,1918-Jan 11,1919
Lü Diaoyuan 呂調元
Jan 11-Mar 4,1919 repr. by Li Weiyuan 李維源
Jan 11-Dec 31,1919
Nie Xianfan 聶憲翻 Dec 31,1919-Aug 21,1921
Zhang Wensheng 張文生 (acting Sep 16,1920-Sep 4,1921) Sep 16,1920-Oct 7,1922
Li Zhaozhen (2nd time) Aug 21-Sep 29,1921
Xu Shiying 許世英
Feb 3-10 repr. by Ruan Zhongzhi 阮忠植
Sep 29,1921-Feb 3,1923
Ma Lianjia 馬聯甲
Provincial supervisor (duli 督理) from Oct 7,1922
Oct 7,1922-Nov 28,1924
Lü Diaoyuan (2nd time) Feb 10-Dec 11,1923
Ma Lianjia (acting) Dec 11,1923-Nov 28,1924
Wang Yitang 王揖唐
Provincial superintendant remeding military affairs (duban junwu shanhou shiyi 督辦軍務善後事宜) from Nov 28,1924
Nov 28,1924-Apr 24,1925 Wang Yitang Nov 28,1924-Jun 18,1925
Zheng Shiqi 鄭士琦
Before accession repr. by Wang Yitang, from Jun 28-Aug 29 by Wu Bingxiang 吳炳湘
Apr 24-Aug 29,1925 Wu Bingxiang 吳炳湘
Nov 23-Dec 1 repr. by Jiang Shaojie 江紹杰
Jun 18-Oct 28,1925
Jiang Dengxuan 姜登選 Aug 29-Nov 25,1925
Deng Ruzhuo 鄧如琢
From Dec 1, 1925 Chen Diaoyuan 陳調元 (appointed by Sun Chuanfang 孫傳芳)
Nov 25,1925-Mar 24,1926 Wang Pu 王普 (acting, appointed by Sun Chuanfang) Dec 1,1925-Apr 16,1926
Chen Diaoyuan Dec 1,1925-Mar 4,1927 Gao Shidu 高世讀 (appointed by Sun Chuanfang) Apr 16-Dec 24,1926
He Binglin 何炳麟 (appointed by Sun Chuanfang) Dec 24,1926-Mar 4,1927
Provincial Chairman (sheng zhuxi 省主席)
Li Guangjiong 李光炯 Mar 2-27,1927
Governmental committee (zhengwu weiyuanhui 政務委員會) of Anhui, chairman: Chen Diaoyuan 陳調元, represented by Jiang Zuobin 蔣作賓 Mar 27-Oct 21,1927
Chen Diaoyuan
May 1,1928-May 18,1929 represented by Sun Qi 孫棨
Oct 21,1927-May 18,1929
Fang Zhenwu 方振武 (representing May 3-18, 1929)
May 3-18, 1929 Wu Xingya 吳醒亞 representing, no accession
May 3-Oct 21,1929
Shi Yousan 石友三 Oct 21,1929-Jan 27,1930
Wang Jinyu 王金鈺
Feb 15,1930 Cheng Tianfang 程天放 representing, no accession
Jan 27-Mar 2,1930
Ma Fuxiang 馬福祥 Mar 3-Sep 9,1930
Chen Diaoyuan (2nd time)
Oct 7,1930 represented by Zhu Xi 朱熙
Sep 9,1930-Apr 5,1932
Wu Zhongxin 吳忠信 Apr 5,1932-May 16,1933
Liu Zhenhua 劉鎮華 May 16,1933-Apr 22,1937
Liu Shangqing 劉尚清 Apr 22-Nov 20,1937
Jiang Zuobin 蔣作賓 Nov 20,1937-Jan 26,1938
Li Zongren 李宗仁
Usurper: Ni Daolang 倪道烺 Jul 12,1938-Jan 20,1943 (appointed by Usurpatorious governments in Nanjing)
Provincial head (shengzhang 省長); from Sep 20,1940 Provincial chairman (sheng zhuxi 省主席)
Jan 26-Sep 29,1938
Liu Lei 廖磊 † Sep 29,1938-Oct 1939
Li Pinxian 李品仙
Usurpers: Luo Junqiang 羅君強 (Jan 20,1943)-Dec 27,1944
Provincial head from Jan 2,1943
Lin Bosheng [Baisheng] 林柏生 Dec 27,1944-1945
Nov 2,1939-Aug 26,1948
Xia Wei 夏威 Aug 26,1948-Mar 24,1949
Zhang Yichun 張義純 Mar 24,1949-

Sources: Zhang Pengyuan 張朋園, Shen Huaiyu 沈懷玉 (ed. 1987), Guomin zhengfu zhiguan nianbiao 國民政府職官年表 (1925-1949) (Taibei: Zhongyang yanjiuyuan/Jindaishi yanjiusuo). ● Liu Guoming 劉國銘 (ed. 1989), Zhonghua minguo guomin zhengfu junzheng zhiguan renwu zhi 中華民國國民政府軍政職官人物志 (Beijing:Chunqiu chubanshe). ● Liu Shoulin 劉壽林 et al. (ed. 1995), Minguo zhiguan biao 民國職官年表 (Beijing: Zhonghua shuju).

2000 ff. © Ulrich Theobald · Mail

Map and Geography


Event History


Political leadership

-- Provincial governors
-- Warlord Cliques

Government and Administration


Literature and Philosophy


Religion


Technology and Inventions


Economy


Arts