ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art

Military and Civilian Governors of Shanxi 1911-1949

Governors of Shanxi Province 山西
Lu Zhongqi 陸鍾琦 †
Provincial governor (xunfu 巡撫) since XT 3/6
Killed in action. From XT 3/9 represented by Wu Luzhen 吳祿貞 † (killed in action), then by Zhang Xiluan 張錫鑾
Head of military government Head of civilian government
Yan Xishan 閻錫山
Provincial military governor (dudu 都督), appointed Mar 15,1912; Provincial general (jiangjun 將軍) from Jun 30,1914; Governor-military (dujun 督軍) from Jul 6,1916
Declaration of independence Jun 4,1917
Provincial superintendant (duban 督辦) since Jan 1925
Surrenders to National Government.
Mar 15, 1912-Jun 3,1927 Li Shengduo 李盛鐸
Head of civilian government (minzhengzhang 民政長)
Mar 15-24,1912
Zhou Bo 周渤 (acting Mar 24-May 6,1912) Mar 24-Sep 15,1912
Gu Ruyong 谷如墉 Sep 15-Dec 30,1912
Zhang Ruiji 張瑞璣 (acting) Dec 30,1912-Jan 23,1913
Zhao Yuan 趙淵 May 13-Jun 4 repl. by Chen Yu 陳鈺 Jan 23-Jun 4,1913
Chen Yu 陳鈺
Pacification commissioner (xun'anshi 巡按使) from May 23, 1914
Jun 4,1913-May 26,1914
Jin Yong 金永 May 26,1914-Jul 6,1916
Shen Mingchang 沈銘昌
Provincial head (shengzhang 省長) from Jul 6,1916
Jul 6-Oct 7,1916
Sun Faxu 孫發緒 Before accession repr. by Sun Shiwei 孫世偉 Oct 7,1916-Sep 3,1917
Yan Xishan (acting) Sep 3,1917-Jun 3,1927
Provincial Chairman (sheng zhuxi 省主席)
Yan Xishan (appointed Mar 9,1928) Jun 1927-Aug 10,1929
Shang Zhen 商震 Aug 10,1929-Aug 11,1931
Xu Yongchang 徐永昌 (representing Aug 11-Oct 3,1931) Aug 11,1931-May 27,1936
Zhao Daiwen [Zaiwen] 趙戴文 †
Represented by Yan Xishan Mar 16,1938-Dec 1943
Usurper: Su Tiren 蘇體仁 Apr 20,1938-Jan 28,1943 (appointed by Usurpatorious governments in Nanjing)
Provincial head (shengzhang 省長)
Usurper: Feng Sizhi 馮司直 (representing) Jan 28,1943-(Jun 19,1944)
May 27,1936-Dec 1943
Yan Xishan (2nd time)
Mar-Apr 24,1949 represented by Liang Dunhou 梁敦厚 †
Usurper: Wang Xiang 王鑲 Jun 19,1944-
Jan 15,1944-
Sources:
Liu Guoming 劉國銘, ed. (1989). Zhonghua minguo guomin zhengfu junzheng zhiguan renwu zhi 中華民國國民政府軍政職官人物志 (Beijing:Chunqiu chubanshe).
Liu Shoulin 劉壽林 et al., ed. (1995). Minguo zhiguan biao 民國職官年表 (Beijing: Zhonghua shuju).
Zhang Pengyuan 張朋園, Shen Huaiyu 沈懷玉, ed. (1987). Guomin zhengfu zhiguan nianbiao 國民政府職官年表 (1925-1949) (Taibei: Zhongyang yanjiuyuan/Jindaishi yanjiusuo).