ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Ming Political System - The Censorate (duchayuan 都察院)

Dec 3, 2023 © Ulrich Theobald

Source:
Du Wanyan 杜婉言, Fang Zhiyuan 方志遠 (1996). Zhongguo zhengzhi zhidu tongshi 中國政治制度通史, Vol. 9, Mingdai 明代 (Beijing: Renmin chubanshe), 109-129.